-

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPS – PIOTR SZYMAŃSKI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI MIEJSC NA SZKOLENIA - SZKOLASTOMATOLOGII.PL

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez firmę SPS - Piotr Szymański z siedzibą w Warszawie szkoleń dla lekarzy, lekarzy dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych oraz innych zawodów medycznych, a także,osób związanych z działalnością praktyki stomatologicznej np. administracją - zwanych dalej Uczestnikami szkolenia oraz prowadzenia zapisów przez stronę: szkolastomatologii.pl na szkolenia, kursy, webinary i zjazdy  organizowane przez firmę SPS-Piotr Szymański.

§2

 1. Szkolenia mogą być organizowane w formule: wykładu teoretycznego, wykładu interaktywnego, wykładu z warsztatami praktycznymi oraz innych zajęć o charakterze edukacyjnym.
 2. Miejsce szkolenia oraz wielkość grup szkoleniowych są dobierane odpowiednio do formuły i tematyki szkolenia.

§3

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, dla której szkolenie zostało przygotowane merytorycznie (lekarz, asystentka/higienistka, osoba wykonująca zawód medyczny, manager placówki medycznej, recepcjonistka itp.), i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową, zgłoszeniem internetowym bądź faxem.
 2. Nabór uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie przez organizatora).

§4

 1. Warunki udziału w szkoleniu:
  a). Rejestracja Uczestnika szkolenia poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.szkolastomatologii.pl
  b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 30 dni przed terminem szkolenia.
  W przelewie należy podać imię i nazwisko oraz temat szkolenia.

§5

1. Uczestnicy Szkolenia mają prawo do:
     a)    Otrzymania materiałów edukacyjnych nawiązujących do treści szkolenia;
     b)    Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz ilości przyznanych punktów edukacyjnych.

2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu:

a) Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest po przesłaniu do organizatora szkolenia, który wystawił fakturę za udział w szkoleniu, pisemnego oświadczenia, nie później niż na 20 dni przed terminem szkolenia. W takim przypadku zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 120 zł.  Rezygnacja w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia wiążę się z poniesieniem całości kosztów szkolenia.

§6

Uczestnicy szkolenia mają obowiązek:
a)  Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu (lekarzy, lekarzy dentystów i osób wykonujących zawód medyczny);
b)  Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Potwierdzenia swojej obecności w punkcie recepcyjnym szkolenia podpisem na liście obecności.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział.

§7


1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:

- wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez SPS – Piotr Szymański, Warszawa, ul. Z. Modzelewskiego 67/4 w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w zakresie prowadzonej przez SPS – Piotr Szymański działalności gospodarczej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

- wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej SPS – Piotr Szymański, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.

- wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji na kolejnych temat szkoleń organizowanych przez SPS – Piotr Szymański.

- wyrażeniem  zgodyna nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez SPS – Piotr Szymański, a tym samym na publikację wizerunku na stronach internetowych, których właścicielem jest firma SPS – Piotr Szymański, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez SPS – Piotr Szymański.

§8

1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu potwierdzającego udział i zaliczenie szkolenia.
2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w szkoleniu wg aktualnych cen zamieszczonych na stronie szkolastomatologii.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń pozostawały niezmienne.

§9

 

Firma SPS – Piotr Szymański oświadcza, że jest właścicielem portalu www.szkolastomatologii.pl. Portal ten służy do rezerwacji miejsc na konferencjach, zjazdach, szkoleniach i kursach medycznych. Firma SPS-Piotr Szymański oświadcza, że pełni rolę pośrednika pomiędzy lekarzem rejestrującym się na kurs, a firmą organizującą dany kurs. Za swoje pośrednictwo firma SPS – Piotr Szymański nie pobiera opłat do osób rejestrujących się na kursy. Wszystkie spory pomiędzy kursantem i firmą organizującą powinny być rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi, bez informowania firmy SPS – Piotr Szymański. Firma SPS – Piotr Szymański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odwołanie kursu przez jego organizatora.

&10

Polityka prywatności firmy SPS – Piotr Szymański

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług czy produktów oferowanych przez SPS – Piotr Szymański i związanych ściśle z tym celem, w szczególności umożliwienia dokonania rejestracji, logowania, złożenia zamówienia i dokonania zakupów, rozliczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy kontaktu. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 tej samej ustawy, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji własnych działań marketingowych, dotyczących produktów lub usług SPS – Piotr Szymański z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kaczmarskiego 67/4 – w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

W przypadku rejestrowania się na stronie wwwszkolastomatologii.pl, SPS – Piotr Szymański zastrzega sobie prawo do wysyłania maili reklamowych na adresy internetowe osób, które zarejestrowały się na stronie, czym wyraziły chęć otrzymywania takich maili. W przypadku tych form działań marketingowych, wymagających zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną czy telefoniczną, otrzymywanie informacji o ofertach partnerów), użytkownik rejestrując się na stronie wyraża stosowną zgodę. Wówczas dane osobowe są przetwarzane także w celach objętych składanym oświadczeniem.

 1. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu rejestracyjnym, posiada nieskrępowany dostęp do dotyczących go danych. Użytkownik może dane te weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy.
 2. Ochrona prywatności użytkowników SPS – Piotr Szymański ma dla nas niebagatelne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników.

Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i uprawnionym do ich przetwarzania (zwanym dalej Administratorem), jest SPS – Piotr Szymański z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Kaczmarskiego 67/4

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych użytkowników należą:

 1. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko ci pracownicy lub współpracownicy SPS – Piotr Szymański, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w stosownym zakresie i zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub dodatkowo zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. System IT SPS – Piotr Szymański spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Dla ochrony danych osobowych użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnia wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy użytkowników?

 1. Rejestracja
 2. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, zrealizowania zakupów i wystawienia faktury.
 3. Zarejestrowany użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.
 4. Zarejestrowany i zalogowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub żądać całkowitego usunięcia swoich danych z bazy SPS – Piotr Szymański, kontaktując się z Administratorem danych  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 5. W trakcie rejestracji prosimy o adres e-mail – niezbędny do logowania do stron internetowych (e-mail jest identyfikatorem użytkownika) i komunikacji. Dane podane w trakcie rejestracji nie będą udostępniane przez e-stom innym podmiotom.
 6. Realizacja usług
 7. W trakcie rejestracji na stronie w celu dokonania zakupów prosimy o podanie nam niezbędnych danych
 8. Użytkownik wypełnia formularz i podaje w nim następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i wysłania faktury;

- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do wysłania faktury lub wysłania zamówionego towaru;

- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia i wysłania faktury;

- numer telefonu – niezbędny do kontaktu (niektórzy operatorzy pocztowi życzą sobie kontakt do osoby, do której jest adresowana przesyłka)

- numer prawa wykonywania zawodu - niezbędny do wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia.

Dane podane podczas zamówienia (imię, nazwisko ew. nazwa firmy, adres dostawy, telefon) mogą być udostępnione dostawcom przesyłek (operatorom pocztowym, przewoźnikom – kurierom), wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

3.Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji albo podczas składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane osobowe użytkowników pobierane automatycznie po wejściu na strony obsługiwane przez SPS – Piotr Szymański.

System informatyczny, z którego korzysta SPS – Piotr Szymański, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z www.szkolastomatologii.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na strony i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji stron internetowych w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 1. 2. Polityka cookies

SPS – Piotr Szymański stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle, oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 1. dopasowania zawartości witryn sklepu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika strony i odpowiednie jej wyświetlenie, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),
 2. utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego po zalogowaniu - jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie sklepu internetowego,
 3. tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy sklepu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszych stron nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 1. 3. Google Analytics, Google AdWords

Na stronach internetowych obsługiwanych przez e-stom używana są także technologie funkcjonalnie tożsamych lub zbliżonych do cookies, takich jak Google Analytics, Google AdWords. Zawarte w polityce prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego sklepu internetowego.

Powierzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników

 1. Jako Administrator danych osobowych użytkowników, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.
 2. Udostępnienie danych osobowych użytkownika innym osobom lub instytucjom możliwe jest tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub na jego życzenie, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Kontakt

 1. W sprawach związanych z realizacją zamówienia i dostarczeniem przesyłki e-stoma kontaktuje się z użytkownikiem korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail. Tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez użytkownika numeru telefonu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22 8444942 lub poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu telefonu 22 8444942 lub poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: SPS-Piotr Szymański, ul. Modzelewskiego 67/4, 02-789 Warszawa.

 


 

-

Free Joomla! templates by Engine Templates
Nasza strona używa plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.